கணிப்பொறி

எனது ஐ.பி.எம். டி-41 கணிப்பொறியில் உபுண்டு டாப்பர் பீடா ஜி.என்.யு/லினக்ஸ் அமர்த்துள்ளேன். தமிழ் மொழிக்கான துணை மிகச் சிறப்பாக உள்ளது. இதை கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம், நீங்களே அறியலாம். நான் தமிழ் யூனிகோட் வடிவை பயன்படுத்துகிறேன்.

unicode keybd    unicode keybd

தமிழ் கணிப்பொறி தட்டெழுத்து பயிற்சிகள் (Tamil typewriting lessons).

பயன்பாடுகள்